Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (24)

افتخارات

 

مهمترین افتخارات انجمن علمی دانشجویی فیزیک در سالهای اخیر به شرح زیر میباشد . این افتخارات شامل عناوین کسب شده در جشنواره های دانشگاهی و کشوری انجمنهای علمی دانشجویی در چهار سال اخیر میباشد .

تعدادی از تندیس ها و تقدیر نامه ها

انجمن برگزیده ی کشوری در چهارمین جشنواره ملی حرکت انجمن های علمی دانشجویی در زمینه ی فعالیت های ترویجی برای دومین جشنواره فیزیک، کافه فیزیک و شش باشگاه فیزیک

انجمن قابل تقدیر کشوری در پنجمین جشنواره ملی حرکت انجمن های علمی دانشجویی در زمینه ی فعالیت های ترویجی برای ویژه برنامه ی خسوف

کسب تندیس دومین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید چمران در زمینه ی طرح برتر برای نخستین جشنواره ی فیزیک (ستاره شناسی)

کسب تندیس سومین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید چمران در زمینه ی طرح برتر برای دومین جشنواره ی فیزیک

کسب تندیس چهارمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید چمران در زمینه ی مستندسازی

کسب تندیس پنجمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید چمران در زمینه ی ترویج علم

کسب تندیس پنجمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید چمران در زمینه ی نشریه ی برتر (سطح غیر ویژه) برای نشریه ی الکترونیکی طیف

دریافت لوح افتخار از پنجمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید چمران در زمینه ی طرح قابل تقدیر برای سومین جشنواره ی فیزیک

کسب عنوان عضو فعال برگزیده ی انجمنها در سومین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید چمران 

کسب عنوان عضو فعال برگزیده ی انجمنها در چهارمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید چمران 

کسب عنوان عضو فعال برگزیده ی انجمنها در پنجمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید چمران 

کسب عنوان عضو ممتاز برگزیده ی انجمنها در سومین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید چمران 

کسب عنوان عضو ممتاز برگزیده ی انجمنها در چهارمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید چمران 

کسب عنوان عضو ممتاز برگزیده ی انجمنها در پنجمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید چمران